Brand
Category
 

Sales & Delivery Conditions

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Skins Cosmetics B.V., ter zake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze voorwaarden tevens diensten begrepen.

1.2. Verwijst wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen voorwaarden dan wijzen wij deze voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

1.3. De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.

Artikel 2: Offertes
2.1 De offertes, prijzen en voorraadopgaven van Skins Cosmetics B.V, zijn immer geheel vrijblijvend.
Afbeeldingen, beschrijvingen, opgave van maten en gewichten, inhoudelijke opgaven en dergelijke zijn immer geheel vrijblijvend en binden ons niet.

2.2. Toezending van aanbiedingen en/of brochures en documentatie en/of begrotingen en/of plannen en tekeningen en modellen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
Niet-levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voornoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.

2.3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren,

Artikel 3: Overeenkomst.

3.1. Opdrachten gelden eerst als door Skins Cosmetics B.V. aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd dan wel wanneer wij uitvoering aan de opdracht geven. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend.

3 2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3; Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.


Artikel 4: Prijzen.

4.1. Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van Skins Cosmetics B.V, onder voorbehoud van prijswijziging.

4 2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

- gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, wachten, assurantiepremies en andere kosten.

- gebaseerd op levering afbedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

- exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, rechten en andere belastingen

4.3. in geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van een wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.


Artikel 5: Betaling.

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, middels storting of overmaking op een door Skins Cosmetics B.V. aangewezen bank voor (af)levering. De op onze bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5.2. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor betaling te verlangen.

5.3. In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard; tot boedelafstand overgaat; een verzoek tot surséance van betaling indient; dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt opgelegd,

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; enige uit kracht der wet of van deze voorop hem rustende verplichting niet nakomt of nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, is de wederpartij, door plaatsvinden van een van de voornoemde omstandigheden, in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.


Artikel 6: Rente en kosten
6.1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Skins Cosmetics B.V, gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 2 % per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.2. Bij niet, of niet tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is de wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buiten rechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 2 % van het, met inbegrip van de genoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij deze kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 7: Levering
7.1. Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Skins Cosmetics B.V.is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen zij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.

7.2. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst In dergelijke gevallen zoals brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

7.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door wederpartij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.

7.4 Eventuele beschadigingen en tekorten van de verpakking van het geleverde welke bij aflevering worden geconstateerd, dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan ons te worden gemeld.

7.5. Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de werking van de producten en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.

7.6 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien wij een vooruitbetaling hebben bedongen begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan de dag waarop deze vooruitbetaling door ons is ontvangen.

7.7. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering afbedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats verlaten.Artikel 8: Transport.

8. 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Skins Cosmetics B.V, is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transportverzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 9: Reclames
9.1. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk bij Skins Cosmetics B.V. te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

9.2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

9.3. Betreft de reclame van gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen acht dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.

9.4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.

9.5 Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan het product heeft veranderd behoudens in geval dit met voorkennis en schriftelijke goedkeuring van ons is geschied.

9.6. De kwaliteit van producten en daarin verwerkte producten dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van de aanbieding voor de betrokken producten en/of producten gelden. Geringe gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kun geen grond voor reclames opleveren.

9.7 Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

9.8. Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame afgewikkeld is.


Artikel 10: Garantie.

10.1. Tenzij Skins Cosmetics B.V. zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde goederen slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bijlevering van de betreffende garantiecertificaten indien voorhanden.

10.2. Onze garantie geldt niet indien:

- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;

- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;

- de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met ons voortvloeit.

10.3. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening, tot aan het moment van het bereiken van de houdbaarheidsdatum, fouten herstellen, zulks te onzer uitsluitende beoordeling, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Wij zijn nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen, worden de vervangen (onderdelen van) goederen ons eigendom.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.

11.1 De eigendom van goederen gaat eerst over op de wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Skins Cosmetics B.V, als tegenprestatie voor, door en namens en voor rekening van ons aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is.

11.2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering die wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 12: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

12.1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Skins Cosmetics B.V. en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van oorlog) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen of weigering tot levering bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.

12.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.

12.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.


Artikel 13: Aansprakelijkheid.

13.1. Behoudens de aansprakelijkheid van Skins Cosmetics B.V. krachtens rechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 genoemde garantieverplichting. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor en nimmer verplicht tot vergoeding van geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde goederen, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting.
v 13.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

13.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim door derden die door ons zijn belast met levering van producten.

13.4. Wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van door ons geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van ons en wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 14: Toepasselijk recht.

14.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Skins Cosmetics B.V. en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Geschillen.

15.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van Skins Cosmetics B.V. bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen een maand, nadat wij schriftelijk jegens wederpartij op beding hebben beroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter plaats te laten vinden.